Hakkımızda

a-
A+
Hedeflerimiz
Laboratuvarımızın hedefleri yıllık olarak belirlenmekte ve her ay düzenli olarak kontrol edilmektedir.Hedeflerimiz genel olarak• Deney çeşitliliğini arttırmak,• Çalışanların sürekli eğitimini sağlamak,• Belirlenmiş sürede deney gerçekleştirmek,• Laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerine sürekli katılmakkonularında belirlenmektedir.
Kurumumuz
Kurumumuz, telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla, Telekomünikasyon Kurumu ismiyle, 2813 sayılı Telsiz Kanununda değişiklik yapan 27.01.2000 tarih, 4502 sayılı Kanunla kurulmuş olup, 10.11.2008 tarih, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (https://www.btk.gov.tr) olarak değiştirilmiştir.Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli Kurumumuz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşmaktadır. Kurumumuzun hizmet birimleri hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşmaktadır.
Ticaret Bakanlığınca Test İçin Gönderilen Cihazlar
Ticaret Bakanlığı tarafından test için kurumumuza gönderilen mobil haberleşme cihazlarının başvurusunda dikkat edilecek hususlar : Ticaret Bakanlığı'nın ilgili Tebliğ gereği, test işlemleri için Kurumumuzun Piyasa Gözetimi Laboratuvarına yazı ekinde kargo ile gönderilen mobil haberleşme cihazlarının test ve ölçümlerinin hızlı bir şekilde yapılarak sonuçlandırılabilmesi için İthalatçı firmaların https://kurumsal.btk.gov.tr adresinde yer alan Online Deney(Test) Başvuru uygulaması ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.Uygulamanın detaylı anlatımının yer aldığı kılavuz için lütfen tıklayınız.
Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü
PGM HakkındaPiyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, Avrupa Birliği’nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında ülkemiz telekomünikasyon sektöründe piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ile Kurumumuza verilmiş, bu alandaki mevzuat uyumu Kurumumuz tarafından büyük oranda tamamlanmıştır. Sektörde kullanılan cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usûl ve esasları belirleyerek, piyasaya arz aşamalarında veya piyasada iken ilgili düzenlemelere uygun olarak üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yürütülmesi Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu kapsamda piyasa gözetimi ve denetimine dair yasal düzenlemelerin sağlıklı biçimde uygulanabilmesinin temel koşullarından biri olarak öngörülen piyasa gözetim laboratuvarı altyapısının oluşturulması amacıyla, Kurumumuz tarafından, Avrupa Birliği Mali İşbirliği Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alanına, bütçe bedelinin %75’i AB tarafından karşılanan “Piyasa Gözetim Laboratuvarı” kurulmuştur.2007 yılı Nisan ayında resmi açılış töreni gerçekleştirilen Laboratuvarımız, iki yıl içerisinde akreditasyon hazırlık sürecini tamamlayarak 2009 yılı Nisan ayında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. İlk etapta yalnızca telekomünikasyon sektörü piyasa gözetimi ve denetimi kapsamındaki deney faaliyetleri yürütülen Laboratuvarımızda, ilgili usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektör ve sektör dışından deney ve altyapı kullanma talebinde bulunan kuruluşların, altyapı imkânları dâhilindeki ihtiyaçlarına cevap verilmeye başlanmıştır.Laboratuvarımız 08.06.2011 tarihinde yayımlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği” ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü‘ne dönüştürülmüş olup faaliyetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.Piyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, Avrupa Birliği’nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanmaktadır.Gümrük Birliği anlaşması ile, Avrupa Birliği içerisinde dolaşımı serbest olan CE işaretli Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarına (TTTE), 01.05.2006 tarihinden itibaren ülkemizde de TTTE Yönetmeliği çerçevesinde serbest dolaşımı hakkı getirilmiştir.4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile verilen yetki çerçevesinde Kurumumuz, TTTE Yönetmeliği’ne göre piyasada insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sahip cihazların bulunmasını temin etmek amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi yapmakla yükümlüdür.Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında, Kurumumuz tarafından cihazların TTTE Yönetmeliğine uygunluğu (DoC, Teknik Dosya ve İşaretleme) aranmakta ve standartlara uygunluk açısından Piyasa Gözetim Laboratuvarında deneylere tabi tutulmaktadır.Kurumumuz, 1999/5/EC sayılı R&TTE Direktifinin yerini alacak olan ve 22/05/2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2014/53/EU sayılı Telsiz Ekipmanları Direktifi (Radio Equipments Directive / RED) ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.Kurumumuz tarafından piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında teslim alınan numune cihazlar, belirli bir çalışma programı dâhilinde sırasıyla ilgili deney laboratuvarlarında deneylere tabi tutulmaktadır. Deneyler esnasında cihaza ait teknik dosya incelenerek hazırlanan deney talebi dikkate alınmakta, cihaz uygun simülatörler yardımıyla farklı çalışma durumlarında çalıştırılarak, ürün aile standardı, ürün standardı ve/veya deney standartlarına göre ilgili deneylere tabi tutulmaktadır. Deneylerde uyumlaştırılmış Avrupa standartları esas alınmaktadır. Deneylerin tamamlanmasının ardından hazırlanan deney sonuç raporları Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı’na iletilmektedir.Laboratuvarımızdaki deney faaliyetleri, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı’na göre, TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Yapılan deneyler uluslararası geçerliliğe sahip olup deney sonuçları üst düzey güvenilirliğe haizdir.
Tarihçemiz
Piyasa Gözetim Laboratuvarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Avrupa Birliği Mali İşbirliği Projesi kapsamında bütçe bedelinin (4.8 milyon €), % 75’i AB tarafından karşılanmak suretiyle kurulmuştur. Aralık 2006Altyapı kurulum işlemleri tamamlanmıştır. 17.04.2007Resmi açılış töreni gerçekleştirilmiştir. 28.06.2007"Piyasa Gözetim Laboratuvarında 3. Kişilerin Test Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir. 28.04.2009TÜRKAK tarafından akredite edilerek uluslararası akreditasyona kavuşmuştur. 05.05.2010“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetimi Laboratuvarı imkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir. 08.06.2011“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği” ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü’ne (PGM) dönüştürülmüştür. 07.11.2012“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkanlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.
Organizasyon Yapımız
Kalite Politikamız
Telekomünikasyon sektöründe, başta tüketiciler olmak üzere, imalatçılar, ithalatçılar, düzenleyici otoriteler, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar nezdinde güven ortamının tesis edilmesine yönelik vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde gerçekleştirmek ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır.Bu amacı gerçekleştirmek üzere:• Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması,• Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,• Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,• Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,• Bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,• Laboratuvar Yönetim Sistemimizin çalışanlarımızın da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,• Laboratuvar personelinin çalışmalarında; bu politika ve Laboratuvar Yönetim Sistemi dokümanlarına uygun davranmaları, kalite politikamızdır.
Akreditasyon Belgemiz
Laboratuvarımızda gerçekleştirilen deneylerin planlı, düzenli ve verimli bir çalışma ortamında yapılmasının yanı sıra deney sonuçlarının güvenilirliğinin ve uluslararası geçerliliğinin sağlanması için akreditasyon faaliyetine önem verilmiş, 2007 yılında laboratuvarın faaliyete başlaması ile birlikte akreditasyon çalışmalarına da başlanmıştır.Bu kapsamda gerekli eğitimler alınmış, TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi (LYS) kurulmuş, standart maddeleri ile birebir uyumlu sistemin temel yapısı ve işleyişini anlatan “Laboratuvar Kalite El Kitabı” ve gerekli diğer dokümanlar hazırlanmıştır.TÜRKAK tarafından görevlendirilen denetim ekibi tarafından 09 -11 Şubat 2009 tarihleri arasında ilk akreditasyon denetimi gerçekleştirilmiş, başarılı bir şekilde sonuçlanan denetim sonrası Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü AB-0259-T dosya numarası ile 28.04.2009 tarihinde Akredite edilmiştir.Her yıl TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen gözetim denetimleri ile Piyasa Gözetim Laboratuvarında yapılan deneyler, uygulanan metotlar, laboratuvar kayıtları, deneylerde kullanılan cihazların kalibrasyon durumları ve benzeri hususlar incelenmekte ve faaliyetlerimiz TS EN ISO/IEC 17025 standardı dahilinde yürütülmektedir.Akreditasyon KapsamımızGüncel akreditasyon belgemizin kapsamı ve detaylarına ayrıca TÜRKAK’ın ilgili web sayfasından ulaşılabilir.
Müdürümüz
• Müdür Mustafa DEMİREL• Telefon 0 312 403 1781 - 0 312 403 1782 Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün Görevleri • Sektörde kullanılan ve kullanılacak sistemler ve terminal ekipmanlarının teknik düzenlemelere uygunluğu bakımından test/deney prosedürlerini oluşturmak, ilgili standartları takip etmek, prosedürleri güncellemek, testleri/deneyleri yapmak veya yaptırmak. • Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla laboratuvarlar kurmak, işletmek, geliştirmek ve akreditasyonu ile ilgili faaliyetleri yürütmek. • Laboratuvar imkânlarının talep edenlere kullandırılması ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesine ilişkin usûl, esas ve ücretleri belirlemek. • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Müdürlüğümüzde Görev Değişimi
Image 1 Image 2
Image 3 Image 4
20.03.2017 tarihinden bu yana Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürü olarak görevini başarı ile yürüten Yunus Şuayip ÇETİN’nin yerine Müdürlüğümüzde RF Laboratuvar Birim Sorumlusu olarak görev yapan Bilişim Uzmanı Mustafa Demirel atanmıştır. Yunus Şuayip ÇETİN’e görev süresince Laboratuvarımıza sağlamış olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, Antalya Bölge Müdürü olarak sürdüreceği bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz. Yeni atanan Müdürümüz Mustafa DEMİREL’e ise yeni görevinde üstün başarılar dileriz.
1